:مشخصات برنده هفته 225-228 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 225-228 مشخصات برنده هفته 225-228 مشخصات برنده هفته 225-228 مشخصات برنده هفته 225-228

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای پورکریم دادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای قاسمی نژاد از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای معینی اقطایی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم کشاورز از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم عزیزی پور از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای روحانی از استان تهران، شهرستان تهران
آقای غفاری از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای میرعلی زاده از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
آقای سلجوقی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم رمضانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم صاحبی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای یثرب دوست از استان گلستان، شهرستان گرگان
خانم ریگی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم پرکم از استان اصفهان، شهرستان زرین شهر
خانم فداکار از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم محمودی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید