:مشخصات برنده هفته 149، 150، 151 و 152 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 149، 150، 151 و 152 مشخصات برنده هفته 149، 150، 151 و 152 مشخصات برنده هفته 149، 150، 151 و 152 مشخصات برنده هفته 149، 150، 151 و 152

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای سلمانی پور از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای ابراهیمی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
آقای قندی رفره از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
آقای دادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای خاتمی از استان سمنان، شهرستان سمنان
خانم سعیدی از استان لرستان، شهرستان خرم آباد
خانم حسینی از استان کرمان، شهرستان سیرجان
آقای باقرزاده آذر از استان تهران، شهرستان تهران
آقای بخشی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم ملک شاهی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم فروزنده پور از استان تهران، شهرستان تهران
آقای کریمیان از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم نیک شرف از استان تهران، شهرستان تهران
آقای امینی از استان تهران، شهرستان شهرری
خانم زرین نژاد از استان تهران، شهرستان تهران
آقای نورمندی از استان کرمان، شهرستان سیرجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید