بایگانی برچسب: قرعه کشی شرکت بازرگانی برنج مسعود فریدونکنار

فیلم قرعه کشی هفته 230

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 230 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید [...]

مشخصات برنده هفته 229

:مشخصات برنده هفته 229 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید [...]

فیلم قرعه کشی هفته 229

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 229 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید [...]

مشخصات برنده هفته 225-228

:مشخصات برنده هفته 225-228 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید [...]

فیلم قرعه کشی هفته 225-228

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 225-228 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید [...]

مشخصات برنده هفته 224

:مشخصات برنده هفته 224 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید [...]

فیلم قرعه کشی هفته 224

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 224 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید [...]

مشخصات برنده هفته 223

:مشخصات برنده هفته 223 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید [...]

فیلم قرعه کشی هفته 223

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 223 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید [...]

مشخصات برنده هفته 222

:مشخصات برنده هفته 222 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید [...]