ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر
۰
Avatar

برنج گیاهی یکساله ,علفی  وساقه آن همانند گندم بند بند وتوخالی ودارای 8 تا 12 گره درطول ساقه می باشد. ارتفاع آن به 1.5 مترهم می رسد.گلهای برنج دارای 6 پرچم ودانه سفید رنگ آن به وسیله زبانچه گل کاملا محصور می باشد که شلتوک نامیده می شود.

واژه ﺷﻠﺘﻮک ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ آن ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻨﺪی چلتو (chalto) گرفته شده که به انگلیسی rice paddy  گفته می شود.

برنج از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه و ﻣﺒﺪأ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ را ﺑه ﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان دارد.

درحدود 95 درصد تولید برنج جهان درچین وهندو آسیای جنوب شرقی می باشد وبرنج مهمترین محصول ومنبع غذایی بیش ازیک سوم جمعیت جهان راتشکیل می دهد . بیش از90درصد برنج تولیدی دنیا درقاره آسیا که محل زندگی 60 درصد جمعیت جهان می باشد تولید ومصرف می شود . برنج منبع 35 تا 60 درصد کالری است که به مصرف 2.8 میلیارد نفر می رسد.

 

برنج در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺲ از آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ وژاﭘﻦ و وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺎﻟﺰی و ﺗﺎﯾﻮان در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد.  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن رسیده وگسترش وسیع آن ازقرن دهم میلادی به بعد صورت گرفته وبرخی معتقدندشلتوک برای اولین باردرزمان خسرو اونوشیروان ازهند به ایران آورده شده. پرفسور ام جی میسون عقیده دارد کشت برنج درایران ازاوایل قرن اول میلادی شروع شده است.

عمده کشت برنج کشور دراستانهای گیلان ومازندران می باشد که حدود 75 درصد کل کشت برنج کشور راتشکیل می دهد و استانهای گلستان و فارس و خوزستان واصفهان و… دررده های بعدی  قرارمی گیرند.

ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ,ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ,ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد و در راﺳﺘﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ,ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎد ارﻗﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺮﻏﻮب و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻮع را ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮﺷﻤﺮدن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ و اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺿﺮوری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﻗﺪام ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺮﻏﻮب از ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل :

ﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻘﺪاری ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن آن ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ دﺳﺖ و ﺳﭙﺲ دﻣﯿﺪن و اﺳﺘﺸﻤﺎم آن ,راﯾﺤﻪ ﻣﻌﻄﺮ ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ اﺣﺴﺎس و در ارﻗﺎم ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﺑﺮﻧﺠﻬﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ دارایﮐﻤﯽ ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(رﻗﻢ ﻓﺠﺮ )ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ذﯾﻞ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﮑﺎر رود.

ﻣﻘﺪاری از ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻟﺶ ﻣﯽ دﻫﯿم  ﻮ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﮐﻒ دﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﻧﻮاع ﻣﺮﻏﻮب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ در ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و درک ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮﻧﻬﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد.

اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺮﻏﻮب اﺻﻮﻻ دارای ﺟﻨﺲ ﮔﭽﯽ (ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﮑﻢ ﺳﻔﯿﺪی داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ) و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ در ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺲ ﻏﯿﺮ ﮔﭽﯽ و ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﭽﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮارد ﻓﻮق ,از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﺦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ,ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﺎص اﯾﻦ ارﻗﺎم اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺳﺎده ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ زﻣﺎن ﻻزم ﭘﺨﺖ و ﻣﯿﺰان ﻟﻌﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ. ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ,ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ,داﻧﻪ آن ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻮرم و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺧﻮش ﺧﻮراک و ﻧﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻓﻮق در ﻣﻮرد ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺎدق ﻧﺒﻮده ﺑﻄﻮری کﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ارﻗﺎم در اﺛﺮ ﭘﺨﺖ ﭼﺎق و ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮﻟﯽ داﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎف ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻤﯽ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﻧﺪارد. ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ زود ﻫﻀﻢ ﺑﻮدن ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

سخن پایانی

ارقام صدری وطارم ازبهترین ومرغوب ترین ارقام کیفی برنج می باشتد که صدری درگیلان وطارم درمازندرن بیشترین سطح زیرکشت رادارا می باشند طارم نسبت به نوع صدری کمی کوتاه ترو چاق تربوده و برنج پخته شده آن ساعت ها پس ازپخت خوش خوراک ونرم باقی می ماند.

منابع

شناخت انواع برنج ایرانی تالیف مهدی خسرو زاده _ 1391

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X